Chci zveřejňovat smlouvy

4 kroky jak na to

  1. Je třeba otevřít webové stránky Ministerstva vnitra – Portál veřejné správy, kde dnes funguje Centrální registr smluv (CRS)
  2. Po zobrazení formuláře CRS, vložte do řádků následujícícíh 7 údajů*
   1. předmět smlouvy
   2. informace o smluvním partnerovi
   3. datum vystavení smlouvy
   4. číslo dokladu
   5. kdo smlouvu schválil
   6. cena bez DPH
   7. cena s DPH
  3. Do formuláře CRS vložte “wordovou” verzi smlouvy – přímo z počítače text ve formátu .doc nebo .pdf vytvořené z textové verze s možností fulltextového vyhledávání; bez podpisů, přelepů, razítek, v nutném případě se začerněnými údaji) se všemi přílohami, obchodními podmínkami, následně uzavřenými dodatky
  4. Takto vyplněnou žádost o zveřejnění smlouvy v dalším kroku odešlete datovou schránkou do tzv. Automatu Portálu veřejné správy Ministerstva vnitra, kde je pak smlouva automaticky zpracována a zveřejněna. Hotovo!

*tzv. metadata

Jak vložit smlouvu shlédněte ve dvouminutovém video návodu od starosty Semil Jana Farského:

Jaké smlouvy zveřejňovat?

Z dosavadní praxe obcí, které smlouvy zveřejňují, jakož i z posledních diskuzí nad návrhem zákona o registru smluv v souladu s odbornými stanovisky Rekonstrukce státu doporučujeme zveřejňovat: Písemně uzavřené:

  • smlouvy*
  • objednávky**
  • faktury**

* Eventuální uzákoněná povinnost se vztahuje nejen na smlouvy, jež musí mít dle zákona písemnou formu, nýbrž na všechny smlouvy bez ohledu na to, zda byly uzavřeny úplatně/bezúplatně, které byly uzavřeny písemně, vyjma níže uvedených smluv, jež se nezveřejňují.

** V případě schválení zákona o registru smluv, nařízení vlády stanoví finanční limit, od kterého budou zveřejňovány.

Jaké smlouvy nezveřejňovat?

  • smlouvy pracovní, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
  • smlouvy s fyzickými osobami nepodnikateli uzavírané v rámci “běžného obchodního styku” (např. dodávky energií, nájemní smlouvy uzavřené s fyzickými osobami jako nepodnikateli, smlouvy s bankou, atd.)
  • smlouvy na pronájem hrobů
  • poskytování sociálních služeb opatrovnictví
  • dohody o rekvalifikaci ve smyslu § 109 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a smlouvy o sociálních službách ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • smlouvy nezveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (např. smlouvy zpravodajských služeb či další smlouvy související s potenciálním ohrožením bezpečnosti státu)
  • technické předlohy, návody, výkresy, projektová dokumentace, modely, způsob výpočtu jednotkových cen, vzory a výpočty

* U těchto dokumentů není z hlediska jejich obsahu nutné, aby byly předmětem centrální veřejné kontroly. (nízký korupční potenciál, atp.)

Jaký obsah smluv zveřejňovat?

Dle poslední verze návrhu zákona o registru smluv se smlouva považuje za uveřejněnou, jestliže jsou uveřejněny alespoň následující údaje:

a) identifikace smluvních stran, v případě, že je smluvní stranou fyzická osoba, se uveřejní pouze jméno, příjmení, rok narození a obec, kde má fyzická osoba trvalý pobyt, v případě podnikající osob též identifikační číslo

b) vymezení předmětu smlouvy

c) cena nebo způsob stanovení ceny, to neplatí, jedná-li se o bezúplatnou smlouvu

d) uvedení lhůty, v níž má být smlouva plněna

e) smluvní sankce, jsou-li sjednány smluvními stranami, včetně jejich výše či způsobou určení

f) záruku, je-li sjednána smluvními stranami

Jaký obsah smluv nezveřejňovat?

Anonymizovat je třeba údaje obsahující “obchodní tajemství”, které byly výslovně označeny jako obchodní tajemství ze strany soukromoprávního subjektu a které zároveň splňují všech pět znaků obchodního tajemství. Obchodním tajemstvím se dle  § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, a od 1.1.2014 dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen “NOZ“), rozumí skutečnosti kumulativně naplňující následující znaky s tím, že od 1.1.2014 je dále dle ZOK zapotřebí, aby tyto skutečnosti byly navíc konkurenčně významné. Příklady obchodního tajemství, aneb, co radíme ve smlouvě začernit:

  • cenová kalkulace (nikoli však samotný údaj o ceně!)
  • technické řešení předmětu smlouvy (např. projektová dokumentace)
  • skutečnosti obchodní povahy – seznamy zákazníků, nákupní prameny, bilance, obchodní plány,
  • obrat jednotlivých provozoven podniku
  • skutečnosti výrobní povahy – zvláštní výrobní metody, nepatentované vynálezy, modely, výsledky pokusů
  • skutečnosti technické povahy – technické výkresy, projektová dokumentace

Anonymizovat je třeba dále údaje týkajících se ochrany osobních dat, tato data se v přikládané smlouvě začerňují

  • u bydliště fyzické osoby uveřejnit pouze obec, nikoli celou adresu
  •  rodné číslo u fyzických osob
  • údaje vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, údaje o platu zaměstnance (vyplývá taktéž z neuveřejňování pracovních smluv)

S ohledem na skutečnost, že návrh zákona nebyl dosud přijat doporučujeme anonymizovat osobní identifikaci smluvní strany u fyzické osoby nepodnikatele tak, aby ve smlouvě zůstal název obce a ze jména iniciály.